Tel No. 092 284 8551Big Data and AI Strategies

หลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านกลยุทธ์ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์

หลักสูตรนี้เป็นการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ซึ่งมีความรู้ความชำนาญในธุรกิจและกระบวนการทำงานขององค์กรอยู่แล้ว ให้มีองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานด้านกลยุทธ์ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ โดยมีเป้าหมายให้บุคลากรขององค์กรที่ผ่านการอบรม สามารถวิเคราะห์และวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านข้อมูลสำหรับองค์กร และการใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. สรุปหลักการสำคัญและภาพรวมเทคโนโลยีด้านข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ที่จำเป็นต่อธุรกิจ

2. ให้แนวทางการสร้างนวัตกรรมและกลยุทธ์ด้านข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์เหมาะกับองค์กรที่ต้องการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

3. แบ่งหมวดหมู่การประยุกต์ใช้งานข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ตามประเภทธุรกิจ สะดวกสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยี

4. มีประเด็นที่สำคัญด้านการบริหารงานและความเสี่ยงของเทคโนโลยีด้านข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ในประเทศไทย

5. ผู้สอนมีประสบการณ์สูงในการทำงานด้าน big data และ business analytics ทั้งในและต่างประเทศ

6. สรุปหลักการสำคัญและภาพรวมเทคโนโลยีด้านข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ที่จำเป็นต่อธุรกิจ

7. ให้แนวทางการสร้างนวัตกรรมและกลยุทธ์ด้านข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์เหมาะกับองค์กรที่ต้องการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

8. แบ่งหมวดหมู่การประยุกต์ใช้งานข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ตามประเภทธุรกิจ สะดวกสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยี

9. มีประเด็นที่สำคัญด้านการบริหารงานและความเสี่ยงของเทคโนโลยีด้านข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ในประเทศไทย

10. ผู้สอนมีประสบการณ์สูงในการทำงานด้าน big data และ business analytics ทั้งในและต่างประเทศ


ระยะเวลาและสถานที่การอบรม

วันที่ 28-29 ตุลาคม 2562

เวลา 09:00 - 17:00 น. (14 ชั่วโมง)

สถานที่ SEAC, FYI center (อาคาร 2) กทม.


ผู้เข้าอบรมจะได้รับ:

1. เอกสารประกอบการบรรยาย 1 ชุด

2. เอกสารและอุปกรณ์ในการทำ workshop

3. อาหารกลางวัน 2 มื้อ และอาหารเบรก 4 มื้อ

4. บริการให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญผ่านช่องทาง online

5. ใบรับรองผ่านการฝึกอบรม และใบรับรองผ่านเกณฑ์ความรู้ (เฉพาะผู้มีคะแนนสอบไม่น้อยกว่า 80%)


ค่าใช้จ่ายต่อท่าน:

ค่าอบรม รวมค่าอุปกรณ์และค่าอาหารตลอด 2 วัน ราคา 18,000 บาท (ยังไม่รวม VAT)ราคา Early bird สำรองที่นั่งและชำระค่าใช้จ่ายก่อนวันที่ 30 ก.ย. 62 เหลือ 14,400 บาท (ยังไม่รวม VAT) จำนวนจำกัด (ต้องการใบเสนอราคา กรุณาติดต่อคุณปริยา pariya@somsri.ai)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ:

สอบถามข้อมูลการสำรองที่นั่ง คุณปริยา มือถือ 092 284 8551

สอบถามรายละเอียดการอบรม ดร.ชาญวิทย์ มือถือ 091 858 5260


รายละเอียดเพิ่มเติม:

• เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ต้องการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์

• ผู้บริหารองค์กรที่ต้องการเรียนรู้กลยุทธ์ด้านข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์

• ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการองค์ความรู้ด้านข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ (ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานคณิตศาสตร์และการเขียนโปรแกรม)


ผู้เข้าอบรมควรเป็นผู้บริหารองค์กรระดับต้นขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ทำงานในองค์กรอย่างน้อย 2 ปี


หลังจากที่สิ้นสุดโครงการนี้ ผู้เข้าอบรมจะสามารถ

1. ออกแบบและวางแผนกลยุทธ์ด้านข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์อย่างเป็นระบบ

2. เลือกใช้งานเทคโนโลยีด้านข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของธุรกิจและองค์กร

3. สื่อสารกับทีมงานภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพในการวางแผนและประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีด้านข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์

4. พัฒนาตนเองและองค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรยุคดิจิทัล

Day 1, 9:00-17:00 (Instructor: Asst.Prof.Dr.Chanwit Boonchuay)

Big data in business environment

• Why businesses need to understand big data?

• Opportunities and challenges of big data

• Big data in the digitalized knowledge economy

• Business implications and disruptive power of big data

• Big data induced changes in decision making

• Big data strategies and innovations

• Recent updates in big data technologies

Data science introduction

• What is data science?

• Data types and formats

• Data science lifecycle and analytic process

• Exploratory data analysis (EDA)

• Machine learning (ML) essentials

• Big data analytics and ML applications

Artificial intelligence for businesses

• Why is AI important to businesses?

• Overview and current development of AI

• How do AI technologies work?

• AI innovations and strategies in businesses

• Limitations and risk management of AI

• Building AI team and human resource developmentDay 2, 9:00-12:00 (Instructor: Kuakarn Saichua)

Digital transformation and data analytics in practice

• Digital transformation and data analytics benefits

• How to create data-driven cultures?

• Business and customer analytics

• Practical data strategies for business

• Digital and data products (case study)

• Recommendations for digital transformation and data analytics implementation


Day 2, 13:00-17:00 (Instructor: Asst.Prof.Dr.Chanwit Boonchuay)

Workshop on big data and AI project initiation

• Selecting significant big data and AI issues

• Designing and planning big data and AI strategies

• Lean methodology for big data and AI projects

• Discussion on big data and AI projects

• Class evaluation (multiple choice examination)


1. ผศ.ดร.ชาญวิทย์ บุญช่วย

Asst.Prof.Dr.Chanwit Boonchuay

Position: CEO/Training director of Quick Stars Training Center

Organization: SYNAPES (Thailand) Co., Ltd.

Qualifications:

• Certified data science specialist (Data processes, SQL, NoSQL, python programming, data gathering, exploratory data analysis, text mining, machine learning, big data tools and applications)

• Artificial intelligence development and applications (Natural language understanding, visual intelligence, deep learning applications, social big data analytics)

• Risk management in energy markets (Monte Carlo method, optimal risk strategies, large-scale optimization)

• Innovative business strategies (Big data strategies, business insight analysis, AI applications for enterprises, AI for startups)

Educations:

• Doctor of Engineering in Electric Power System Management Asian Institute of Technology (AIT), 2011 Dissertation on Optimal Risky Bidding Strategies in Electricity Market

• Master of Engineering in Electrical Engineering King Mongkut's University of Technology North Bangkok, 2005

• Bachelor of Science in Electrical Engineering King Mongkut's University of Technology Thonburi, 2003

Research visits:

• The University of Tennessee, Knoxville, Jan.–Dec. 2010, Research topic: Robust Optimization-Based DC Optimal Power Flow for Managing Wind Generation Uncertainty

• The University of Hong Kong, Apr.–May 2009, Research topic: Optimal Trading Strategy for GenCo in LMP-Based and Bilateral Markets using Self-organising Hierarchical PSO

Experiences:

Dr.Chanwit has both academic and industrial experiences in deep technology development. He was the head of Center for Electrical and Embedded System Technology (CEEST) and an assistant professor in electrical engineering at Rajamangala University of Technology Rattanakosin, Thailand during 2011-2016. He conducted more than 10 innovative research projects and published more than 20 technical papers. He also gave seminars on Machine Learning for Startups and Artificial Neural Network Applications.

In the industry role, he has founded a research-based company focusing on artificial intelligence technologies supporting business applications. Current development is in areas of cognitive computation, Thai natural language understanding (NLU) and visual intelligence applications. He is also a Bangkok AI ambassador connecting the local community with the global applied AI community.2. เกื้อกานต์ สายเชื้อ

Kuakarn Saichua

Founder and Managing Director at YaiDE, Co., Ltd.

Educations:

• Master of Science, Field of Study: Information Engineering and Management, 2004 Southern Methodist University, USA

• Bachelor of Business Administration – BBA, Field of Study: Management Information Systems, General, 2002 The University of Texas at Dallas, USA

Experiences:

• Position: Chief Strategy Officer Company Name: JIB Digital Consult Dates Employed: Apr 2018 – Present Location: Bangkok Metropolitan Area, Thailand

• Position: Senior Director, Customer Success Analytics Company Name: DocuSign Dates Employed: Jan 2017 – Apr 2018 Location: Seattle, Washington

• Position: Senior Director, Customer Support Analytics Company Name: DocuSign Dates Employed: Jul 2016 – Jan 2017 Location: Greater Seattle Area

• Position: Director, Business Analytics Company Name: Expedia, Inc. Dates Employed: Mar 2015 – Jul 2016 Location: Bellevue, WA

• Position: Senior Manager, Business Analytics Company Name: Expedia, Inc. Dates Employed: Mar 2012 – Mar 2015 Location: Dallas/Fort Worth Area

• Position: Network Analyst Company Name: Hotels.com Dates Employed: 2006 – 2007 Location: Dallas, Texasผู้รับผิดชอบโครงการ

บริษัท ไซแนปส์ (ประเทศไทย) จำกัด 28/1 ซอย 1ข (ถนนทุ่งโฮเต็ล) ตำบล หนองป่าครั่ง

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 (สำนักงานใหญ่)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 5055 60000 28 6

โทรศัพท์ 053 805 907 e-mail: info@somsri.ai website: www.synapes.ai